Organizacja

RAMOWY ROZKŁAD  DNIA W PRZEDSZKOLU NR 441

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

 

6:30 – 8:00

 

 • Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych).
 • Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.
 • Praca indywidualna.
 

8:00 – 9:00

 

 • Zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.
 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.
 • Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.
 • Wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.
 

9:00 – 10:00

 

 • Zajęcia dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej.
 • Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.
 

10:00 – 11:30

 

 • Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).
 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.
 • Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.
 

11:30 – 12:00

 

 • Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu  (zupa).
 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
 • Praca  dyżurnych w starszych grupach.
 

12:00 – 12:30

 

 • Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.
 • Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka.
 • Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem.
 • Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci.
 • Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka.
 • Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.
 • Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze.
 

12:30 – 13:00

 

 • Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu  (drugie danie).
 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
 • Praca  dyżurnych w starszych grupach.
 

13:00 – 14:15

 

 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali.
 • Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach.
 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania.
 

14:15 – 15:00

 

 • Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.
 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.
 • Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.
 • Praca  dyżurnych w starszych grupach.
 

15:00 – 18:00

 

 • Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału –  w grupach łączonych),
 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.