Specjaliści

Logopeda

mgr Justyna Kacperska

Godziny pracy:

Środa: 8:00 – 15:15

Czwartek: 8:00 – 11:45

W celu uzyskania porady lub konsultacji należy umówić się wcześniej na spotkanie. Zapisy osobiste lub telefoniczne w godzinach pracy logopedy.

Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

 • prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;
 • diagnozowanie logopedyczne oraz udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym wychowankom;
 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej lub grupowej;
 • podejmowanie działań profilaktycznych;
 • współpraca ze środowiskiem dziecka.

Na zajęciach  zawsze mają miejsce ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, utrwalające wywołaną głoskę i rozwijające mowę, do tego są wykorzystywane obrazki, gry językowe, wierszyki, historyjki, nagrania na płytach CD.  Materiał dydaktyczny, czas trwania zajęć oraz metody są dostosowane do wieku i możliwości z uwzględnieniem zarówno trudności jak i mocnych stron dziecka.

Opieka nad rozwojem mowy dzieci  odbywa się we współpracy z rodzicami, nauczycielami i psychologiem.

Logopedyjkowo

 

Psycholog

Psychologiem opiekującym się dziećmi z naszego przedszkola jest  mgr Agnieszka Przestrzelska

Dyżury w przedszkolu:

Wtorek: 8:00 – 13:00 do odwołania dyżur psychologa zawieszony na terenie placówki

Dyżury w poradni:

 • Piątek: 12:00 – 19:00

Adres poradni:

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 15

02-495 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 42

Tel./Fax: +48 22 886 73 28

Tel.: +48 503 160 099

www.poradnia15.pl

W celu uzyskania porady lub konsultacji należy umówić się wcześniej na spotkanie. Zapisy osobiste lub telefoniczne w godzinach pracy psychologa.

Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

 • prowadzenie badań diagnostycznych dzieci w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci w placówce w celu:

– określania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
– indywidualnych możliwości psychofizycznych
– wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu
– wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu

 • opracowanie wyników badań, sporządzenie opinii/informacji (na pisemny wniosek rodziców/opiekunów)
 • prowadzenie badań diagnostycznych psychologicznych na potrzeby orzekania do kształcenia specjalnego.
 • udzielanie rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez np. porady, konsultacje, wykłady.
 • udzielenie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych.

 

Gimnastyka korekcyjna

mgr Dominika Zygmunt

Zajęcia z gimnastyki korekcyjnej odbywają się w poniedziałki i środy w godzinach porannych.

Celem gimnastyki korekcyjnej są :

 • działania profilaktyczne
 • eliminowanie wad postawy
 • kształtowanie nawyku prawidłowej postawy
 • zapewnienie wszechstronnego rozwoju fizycznego i zdrowej zabawy

Zabawy i ćwiczenia korekcyjne, które przygotowuję dla dzieci są dostosowane do ich wieku, potrzeb i możliwości psychoruchowych. Uwzględniają zasadę stopniowania trudności, różnorodność przyborów i przyrządów oraz metod i form ćwiczeń. Zajęcia mają zawsze zorganizowaną aktywność ruchową  i odbywają się w miłej, radosnej i przyjaznej atmosferze.

Cele gimnastyki korekcyjnej realizowane są poprzez następujące zadnia:

 • wyrobienie u dzieci nawyku prawidłowej postawy
 • wzmacnianie mięśni posturalnych odpowiedzialnych za prawidłową postawę
 • profilaktykę, głównie płaskostopia poprzez wzmacnianie mięśni podeszwowych stopy
 • podkreślanie osiągnięć i postępów dzieci.

 

Rytmika

mgr Janina Wojcieszko – Kowalska

Zajęcia z rytmiki odbywają się w każdej grupie wiekowej dwa razy w tygodniu (wtorek, czwartek)

Co daje rytmika?

Zajęcia rytmiczne pozwalają wykształcić u dzieci koordynację ruchową, poprzez ćwiczenia fizyczne w połączeniu z bodźcami dźwiękowymi. Nauczyciel rytmiki uczy dzieci poznawania cech dźwięków – wysokości, czasu trwania. Przekazuje umiejętności odtwarzania rytmu, tempa i metrum. Z czasem dzieci potrafią nazwać dźwięki niskie i wysokie, ciche i głośne, wolne i szybkie.

Zajęcia mają wpływ na zdolności muzyczne dzieci i na ich sprawność fizyczną oraz umysłową. Poprawiają pamięć wzrokową i słuchową, koordynację ruchową dzieci oraz przygotowują przedszkolaków do przyszłych występów publicznych. Dzieci uczą się piosenek, prostych układów tanecznych i wzbogacają swoją wiedzę o otaczającym ich świecie.

Rytmika w przedszkolu sprawia, że dzieci zyskują umiejętność pracy w grupie, grają na prostych instrumentach muzycznych i mają kontakt z muzyką na żywo.