• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 441
w Warszawie

BIP GOV

Sprawy w przedszkolu załatwiane są:
• zgodnie z obowiązującymi przepisami i powszechnie przyjętymi ogólnymi zasadami,
• terminowo, bez zbędnej zwłoki,
• przy zachowaniu prawa strony do czynnego udziału w każdym stadium postępowania,
• przy podejmowaniu wszelkich działań niezbędnych dla prawidłowego wyjaśnienia stanu faktycznego prowadzonego postępowania,
• sprawy są załatwiane w formie pisemnej.


Istotnym warunkiem załatwiania sprawy jest przedstawienie przez zainteresowaną osobę odpowiednich dokumentów.

Przedszkole załatwia sprawę niezwłocznie, jeżeli posiada wszystkie informacje potrzebne do jej załatwienia lub gdy nie jest wymagane zebranie dodatkowych danych, wyjaśnień lub dowodów.
Sprawy są załatwiane najpóźniej w terminie jednego miesiąca od dnia złożenia pisma wraz z dokumentami, gdy zachodzi potrzeba przeprowadzenia postępowania wyjaśniającego (z wyłączeniem przepisów określających inne terminy na załatwienie sprawy).
W przypadku sprawy szczególnie skomplikowanej, termin jej rozpatrzenia, co do istoty albo w inny sposób jej zakończenie, wynosi dwa miesiące od dnia wniesienia sprawy do Przedszkola.
W przypadkach przekroczenia ustalonych terminów dla załatwienia określonej sprawy zawiadamia się zainteresowanego o spodziewanym przekroczeniu terminu, podając przyczyny zwłoki i wskazując nowy termin załatwienia sprawy.
Od decyzji Dyrektora przysługuje odwołanie do organu prowadzącego przedszkole w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Dyrektora Przedszkola Nr 441 w Warszawie.

Skargi i wnioski
Dyrektor Przedszkola przyjmuje interesantów w sprawach interwencji, skarg i wniosków w każdy poniedziałek.
W przypadku, gdy poniedziałek jest dniem wolnym od pracy, przyjmowanie interesantów odbywa się w najbliższy dzień powszedni.
Sekretariat odsługuje interesantów w dni robocze w godzinach: 8.00-16.00.


Przedszkole nr 441 w Warszawie nie udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która nie spełnia wymogów określonych w art. 63 § 2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.).
Zgodnie z ww. art. 63 § 2 K.p.a. treść kierowanej korespondencji (w tym również elektronicznej) powinna zawierać, co najmniej wskazanie:
• osoby, od której pochodzi (imię i nazwisko),
• adresu (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu, nr telefonu),
• przedmiotu sprawy, której dotyczy.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.