Deklaracja dostępności strony internetowej Przedszkola nr 441 w Warszawie

Wstęp

Przedszkole nr 441 w Warszawie zobowiązuje się zapewnić dostępność strony podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony http://p441.waw.pl.

Data publikacji strony internetowej: 2019-11-08
Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-05-27

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej:

  1. Brak jest transkrypcji opisowej materiałów dźwiękowych.
  2. Niektóre linki mogą być dwuznaczne dla użytkowników i nie są wystarczająco opisane.
  3. Brak dostępności wszystkich funkcjonalności za pomocą klawiatury.
  4. Niektóre z zamieszczonych plików to graficzne pliki PDF.
  5. Niektóre informacje przedstawiono jedynie w formie graficznej.
  6. Zdjęcia nie posiadają opisu alternatywnego.
  7. Na stronach brak jest odpowiedniej struktury nagłówkowej artykułów.
  8. Elementy tekstowe nie mają możliwości zmiany rozmiaru czcionki.
  9. Brak jest możliwości zmiany odstępów między wyrazami lub liniami tekstu.

Wyłączenia

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia finansowe dla podmiotu publicznego.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2019-11-06

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Dominika Bierkowska-Jazgara, dbierkowska@edu.um.warszawa.pl. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.
Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.
Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.Dostęp alternatywny do informacji zapewniony jest poprzez kontakt telefoniczny, korespondencyjnie, poprzez dostarczenie dokumentu drogą elektroniczną.

Dostępność architektoniczna Przedszkola nr 441 w Warszawie

Budynek Przedszkola nr 441, 02 -495 Warszawa, ul. Wojciechowskiego 13

Sposób dojazdu

Budynek znajduje się przy ul. S. Wojciechowskiego 13 przy przystanku autobusowym linii 194 i 187. Przejście dla pieszych przy ul. Wojciechowskiego/ Siłaczki” nie posiada sygnalizacji dźwiękowej. Chodnik dla pieszych nie ma wydzielonego pasa dla rowerzystów. Najbliższa stacja PKP Warszawa Ursus znajduje się w odległości ok.400 m. Dojście na perony jest możliwe za pomocą schodów stałych i windy.
Dojście na perony schodami stałymi i windą.

Wejście do budynku

Wejście do Przedszkola znajduje się w ścianie frontowej budynku od strony ul. W. Wojciechowskiego – jest wyposażone w drzwi jednoskrzydłowe przeszklone i jest dostępne dla osób na wózku (szerokość przejścia powyżej 90 cm, brak progów). Dojście piesze jest równe, bez nachylenia. Na drzwiach znajduje się oznakowanie wejścia (napis „WEJŚCIE”). Przejście do szatni dziecięcej oraz pomieszczeń administracyjnych jest przez wiatrołap. Budynek przedszkola jest parterowy bez oznakowania dotykowego na posadzce. Tablica informacyjna jest usytuowana niedaleko od wejścia. Brak pętli indukcyjnej oraz dostępu do tłumacza języka migowego w placówce.

Korytarze prowadzące do w.c. i szatni są wydzielone drzwiami i nie umożliwiają wyminięcia się 2 osób . W budynku nie ma oznaczeń brajlowskich.

Możliwy jest wstęp z psem asystującym do wszystkich pomieszczeń budynku.

Brak dostępnego łatwego tekstu do czytania czy informacji w języku migowym na stronie.

Ogólnodostępna toaleta dla osób z niepełnosprawnością znajduje się na parterze przy szatni dziecięcej. Drzwi do toalety nie są wyposażone są w samozamykacz . W toalecie jest przestrzeń manewrowa. W toalecie jest system przyzywowy. Miska ustępowa umieszczona jest po lewej stronie wejścia na niskiej wysokości i jest wyposażona w jednostronną poręcz, a umywalka jest na przeciwko od miski.