Przedszkole nr 441
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

RAMOWY ROZKŁAD  DNIA W PRZEDSZKOLU NR 441

Rozkład dnia w naszym przedszkolu uwzględnia wymagania zdrowia, higieny zabawy i pracy; zawiera zabawy wynikające z własnej aktywności dzieci, zabawy dydaktyczne, zabawy i ćwiczenia ruchowe, zajęcia organizowane, inspirowane i prowadzone przez nauczyciela – wyzwalające aktywność dzieci w różnych sferach rozwojowych, zabawy sprzyjające osiąganiu gotowości do podjęcia nauki w szkole itp.

 

7:00 – 8:00

 

 • Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału – w grupach łączonych).

 • Zabawy wg inwencji dzieci – kształtowanie umiejętności społecznych dzieci: porozumiewanie się z dziećmi i z dorosłymi, zgodne funkcjonowanie w zabawie i w sytuacjach zadaniowych.

 • Praca indywidualna.

 

8:00 – 9:00

 

 • Zabawa ruchowa lub ćwiczenia gimnastyczne.

 • Kształtowanie czynności samoobsługowych, nawyków higienicznych i kulturalnych.

 • Wdrażanie dzieci do utrzymywaniu ładu i porządku.

 • Wprowadzanie w kulturę bycia, wdrażanie do zachowań akceptowanych społecznie, wyrabianie nawyków higieniczno – kulturalnych związanych ze spożywaniem śniadania.

 

9:00 – 10:00

 

 • Zajęcia dydaktyczne, realizowane według założeń nowej podstawy programowej.

 • Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.

 

10:00 – 11:30

 

 • Organizowanie pobytu dzieci w ogrodzie przedszkolnym, na boisku, w parku itp.: gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze itd.).

 • Uczenie zasad postępowania warunkujących bezpieczeństwo dziecka w budynku, w ogrodzie i poza terenem przedszkola.

 • Tworzenie warunków do spontanicznej i zorganizowanej aktywności ruchowej.

 

11:30 – 12:00

 

 • Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu  (zupa).

 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

 • Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

 • Praca  dyżurnych w starszych grupach.

 

12:00 – 12:30

 

 • Tworzenie warunków do zorganizowanej aktywności ruchowej.

 • Gry i zabawy dydaktyczne wspomagające rozwój umysłowy dziecka.

 • Gry i zabawy badawcze rozwijające zainteresowania otaczającym światem.

 • Zajęcia muzyczne, plastyczne, językowe, teatralne rozwijające uzdolnienia dzieci.

 • Gry i zabawy ruchowe wspomagające rozwój ruchowy dziecka.

 • Zabawy wspomagające rozwój emocjonalny i społeczny dziecka.

 • Zajęcia edukacyjno – wyrównawcze.

 

12:30 – 13:00

 

 • Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do obiadu  (drugie danie).

 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

 • Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

 • Praca  dyżurnych w starszych grupach.

 

13:00 – 14:15

 

 • Kształtowanie zachowań prozdrowotnych – zapewnienie dzieciom różnych form relaksu w sali.

 • Zabawy dowolne, rozmowy indywidualne, praca wyrównawcza prowadzona indywidualnie i w małych zespołach.

 • Tworzenie sytuacji edukacyjnych rozwijających indywidualne cechy zdolności i zainteresowania.

 

14:15 – 15:00

 

 • Czynności samoobsługowe, zabiegi higieniczne, przygotowanie do podwieczorku.

 • Wspieranie samodzielnych działań dziecka, kształtowanie nawyków higienicznych i zachowań prozdrowotnych.

 • Samodzielne spożywanie posiłku, prawidłowe posługiwanie się sztućcami.

 • Praca  dyżurnych w starszych grupach.

 

15:00 – 17:30

 

 • Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze (w zależności od godzin pracy oddziału –  w grupach łączonych),

 • tworzenie warunków sprzyjających spontanicznej aktywności dzieci podczas wymiany informacji, dostarczanie przykładów i doświadczanie rozwiązywania sytuacji konfliktowych na zasadzie kompromisu i akceptacji potrzeb innych osób.