Przedszkole nr 441
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

Logopeda

mgr Justyna Kacperska

Godziny pracy:

 

W celu uzyskania porady lub konsultacji należy umówić się wcześniej na spotkanie. Zapisy osobiste lub telefoniczne.

Do zadań logopedy w przedszkolu należy:

 • prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy dzieci;

 • diagnozowanie logopedyczne oraz udzielanie pomocy logopedycznej poszczególnym wychowankom;

 • prowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej lub grupowej;

 • podejmowanie działań profilaktycznych;

 • współpraca ze środowiskiem dziecka.

Na zajęciach  zawsze mają miejsce ćwiczenia narządów artykulacyjnych, ćwiczenia słuchowe, utrwalające wywołaną głoskę i rozwijające mowę, do tego są wykorzystywane obrazki, gry językowe, wierszyki, historyjki, nagrania na płytach CD.  Materiał dydaktyczny, czas trwania zajęć oraz metody są dostosowane do wieku i możliwości z uwzględnieniem zarówno trudności jak i mocnych stron dziecka.

Opieka nad rozwojem mowy dzieci  odbywa się we współpracy z rodzicami, nauczycielami i psychologiem.

 

Logopedyjkowo

 

Psycholog

mgr Marta Łusakowska

Wtorek: 8:00 - 13:00

mgr Aleksandra Zawistowska

Poniedziałek: 9:00 - 12:00

Psychologiem z Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej nr 15 opiekującym się dziećmi z naszego przedszkola jest  mgr Jagoda Kłosek

Dyżury w przedszkolu:

Środa: 8:00 – 13:00 

Dyżury w poradni:

 • Piątek: 12:00 – 19:00

Adres poradni:

Poradnia Psychologiczno -Pedagogiczna nr 15

02-495 Warszawa, ul. Dzieci Warszawy 42

Tel./Fax: +48 22 886 73 28

Tel.: +48 503 160 099

 

www.poradnia15.pl

W celu uzyskania porady lub konsultacji należy umówić się wcześniej na spotkanie. Zapisy osobiste lub telefoniczne w godzinach pracy psychologa.

Do zadań psychologa w przedszkolu należy:

 • prowadzenie badań diagnostycznych dzieci w tym badań przesiewowych i obserwacji funkcjonowania dzieci w placówce w celu:

– określania indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych
– indywidualnych możliwości psychofizycznych
– wyjaśnienia mechanizmów ich funkcjonowania w odniesieniu do zgłaszanego problemu
– wskazanie sposobu rozwiązania tego problemu

 • opracowanie wyników badań, sporządzenie opinii/informacji (na pisemny wniosek rodziców/opiekunów)
 • prowadzenie badań diagnostycznych psychologicznych na potrzeby orzekania do kształcenia specjalnego.
 • udzielanie rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno-pedagogicznej poprzez np. porady, konsultacje, wykłady.
 • udzielenie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów edukacyjnych
  i wychowawczych.

 

Trener TUS

mgr Martyna Czarnocińska

mgr Katarzyna Skrzyńska

mgr Paulina Bukmakowska

 

TUS, czyli Trening Umiejętności Społecznych, to forma pracy z grupą ukierunkowana na uczenie się przez dzieci efektywnych sposobów funkcjonowania społecznego. Wspierane są komunikacja (np. umiejętność słuchania, reagowania na wypowiedzi innych, zadawanie pytań), umiejętności prospołeczne (m.in. nawiązywanie kontaktu wzrokowego, tworzenie i utrzymywanie granic, pomaganie innym), radzenie sobie w trudnych sytuacjach (np. nauka asertywności, proszenie o pomoc) oraz takie sfery, jak emocje (rozpoznawanie, nazywanie, stopniowanie) czy budowanie własnej tożsamości (m.in. odkrywanie swoich cech, mocnych i słabszych stron).

Trening Umiejętności Społecznych to forma wspierania kompetencji społecznych dzieci z różnymi trudnościami. Wykorzystuje proces uczenia się, modelowania, odgrywania ról oraz generalizacji. Pomaga dzieciom w każdym wieku w wypracowaniu strategii radzenia sobie z codziennymi sytuacjami oraz nazywania, rozumienia i regulowania emocji.

 

 Pedagog specjalny

mgr Beata Podgórska

 

Terapeuta SI

mgr Wioleta Myszak