Przedszkole nr 441
w Warszawie

Godło Polski Biuletyn informacji publicznej BIP - kliknięcie spowoduje otwarcie nowego okna

KLAUZULA INFORMACYJNA
O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Szanowni Państwo

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych jest Przedszkole nr 441
  z siedzibą w Warszawie przy ul. S. Wojciechowskiego 13,

 2. Dane kontaktowe Administratora:

  adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..pl,

     Telefon: 502 412 654

 1. Pani/Pana dane są przetwarzane w związku z realizacją ustawowych zadań i obowiązków Przedszkola nr 441 określonych w przepisach prawa i wynikających z postanowień ustaw w szczególności wykonywania celów dydaktycznych oraz zapewnianiu opieki wychowawczej. W związku z tym dane osobowe mogą być przetwarzane na różnych podstawach, wskazanych w art. 6 i 9 Rozporządzenia 2016/679, w szczególności są to: obowiązujące przepisy prawa, zawarte umowy oraz udzielone zgody. Zakres przetwarzanych danych osobowych określają także przepisy, na podstawie których dokonywane jest w większości przetwarzanie Pani/Pana danych.

 2. Pani/Pana dane osobowe w zależności od podstawy prawnej przetwarzania danych będą przechowywane przez różne okresy czasu. Dane są przechowywane przez Administratora przez okres niezbędny do realizacji celu dla jakiego zostały zebrane, a po realizacji tego celu zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych w związku z wykonywaniem umowy której stroną była Pani/Pan lub w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy na Pani/Pana żądanie dane będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji umowy a po tym czasie zgodnie z terminami wynikającymi z przepisów prawa. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody dane będą przechowywane przez Administratora do czasu jej dobrowolnego cofnięcia. Cofnięcie zgody nie wpływa jednak na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

 3. W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody podanie danych jest dobrowolne i nie jest obowiązkiem ustawowym. W pozostałych przypadkach podanie danych jest wymogiem ustawowym lub też jest niezbędne do realizacji umowy której Pani/Pan jest stroną.

 4. Odbiorcami danych osobowych są podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty przetwarzające dane osobowe na polecenie Administratora.

 5. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak również prawo do ograniczenia ich przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody oraz prawo do wniesienia sprzeciwu. Administrator Danych informuje, że każde żądanie będzie rozstrzygane indywidualnie.

 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych- narusza przepisy Rozporządzenia 2016/679.

 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą podlegały profilowaniu.

 8. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

 

Informacja o Inspektorze Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych
Przedszkola nr 441 w Warszawie

Anita Ostaszewska-Krakowiak
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Inspektor realizuje swoje zadania ze wsparciem zespołu Firmy Edukompetencje.

podstawa prawna powołania i funkcjonowania Inspektora:

 1. Art.37 – 39 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego I Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016);

 2. Art.8 – 10 Ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2019 r.

  poz. 1781).

 3. Zarządzenie nr 1/2021 Dyrektora Przedszkola nr 441 w Warszawie z dnia 11 stycznia 2021 r w sprawie odwołania dotychczasowego i wyznaczenia nowego Inspektora Ochrony Danych Osobowych