• Kontrast
  • Tekst
  • Powiększenie
  • Skalowanie treści 100%
  • Aa Czcionka 100%
  • Wysokość linii 100%
  • Odstęp liter 100%

Biuletyn Inforamcji Publicznej
Przedszkole 441
w Warszawie

BIP GOV

Oferty pracy

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATÓW DO PRACY W PRZEDSZKOLU NR 441 W WARSZAWIE
NA STANOWISKA PEDAGOGICZNE I SAMORZĄDOWE


Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 RODO I informujemy:
I) dane osobowe zawarte w dokumentach aplikacyjnych przesłanych przez kandydatów, a także - w przypadku osób wyłonionych do zatrudnienia - dane konieczne do ostatecznej weryfikacji kandydata przed zatrudnieniem, a wynikające z przepisów prawa (w szczególności dane konieczne do uzyskania informacji dot. kar dyscyplinarnych dla nauczycieli, niekaralności oraz wpisu do Rejestru sprawców przestępstw na tle seksualnym), są przetwarzane w celu przeprowadzania przez Administratora procesów rekrutacji na pracowników;
2) administratorem danych osobowych kandydatów na pracowników jest Przedszkole nr 441 w Warszawie, z siedzibą: ul. S. Wojciechowskiego 13, 02-495 Warszawa. Kontakt do inspektora ochrony danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
3) dane w zakresie określonym w poniższych przepisach prawa, będą przez Administratora przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO, tj. obowiązku realizacji wymogów prawa, w szczególności:
a) art. 221 SI Ustawy - Kodeks pracy2;
b) w przypadku kandydatów na pracowników pedagogicznych — dodatkowo art. 9 - 10 Ustawy - Karta Nauczyciela 3 oraz Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli4;
c) w przypadku kandydatów na pracowników samorządowych (pracowników administracji i obsługi) — dodatkowo art.
6 Ustawy o pracownikach samorządowych 5;
d) w przypadku osób mających w trakcie zatrudnienia sprawować opiekę nad dziećmi art. 21 Ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym 6, a także na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — w celu zatrudnienia wybranych kandydatów;
4) podstawą prawną przetwarzania danych kandydatów wykraczających poza zakres wymagany przepisami prawa jest art. 6 ust. 1 lit. a) RODO, tj. zgoda wyrażona przez kandydata poprzez zawarcie tych danych w złożonej dokumentacji rekrutacyjnej;
5) dokumenty zawierające dane kandydatów będą przechowywane do momentu ustania ich przydatności, a więc do zakończenia procesu rekrutacji, tj. do czasu efektywnego podjęcia pracy przez pracownika zrekrutowanego w trakcie danej rekrutacji. W przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody kandydata, będą one mogły być przez Administratora usunięte wcześniej, niezwłocznie po wycofaniu zgody;
6) administrator zastrzega sobie możliwość przechowywania danych zawartych w dokumentach aplikacyjnych do celów przyszłych rekrutacji — może to mieć miejsce jedynie w przypadkach, gdy kandydaci wyrażą na to zgodę;
7) przekazane dane osobowe mogą być udostępnione jedynie podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa;
8) osoba, której dane są przetwarzane, ma prawo do dostępu do treści podanych danych osobowych i ich sprostowania oraz ograniczenia przetwarzania, a w przypadku danych przetwarzanych na podstawie zgody, prawo do wycofania zgody oraz do usunięcia danych;
9) osoba, której dane będą przetwarzane, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku podejrzenia nieprawidłowości przy przetwarzaniu jej danych;
10) wzięcie udziału w rekrutacji i związane z tym podanie danych jest dobrowolne, ale Administrator ma prawo żądać określonych danych kandydatów, na podstawie wyżej wymienionych przepisów prawa. Niepodanie tych danych przez kandydatów uniemożliwi ich udział w procesie rekrutacji.

I Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) (dalej: RODO); 2 Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (Dz.U. 2020 poz. 1320 ze zm.);
3 Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz.U. 2019 poz. 2215 ze zm.);
4 Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U. 2020 poz. 1289 ze zm.);
5 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz.U. 2019, poz. 1282 ze zm.);
6 Ustawa z dnia 16 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 152 ze zm.).